Vilkår og Betingelser

Generelle regler og vilkår

Regler og Vilkår for brug af tjenester hos BingoSjov.dk. Sidst opdateret 22. juni 2020 ver. 1.2


Indledning

Nedenstående generelle regler og vilkår gælder for spillere, der opretter en spilkonto på BingoSjov.dk (som defineret nedenfor), og/eller ønsker at deltage i spil via BingoSjov.dk. Disse vilkår og betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og BingoSjov.dk. BingoSjov.dk forbeholder sig til enhver tid og uden forudgående varsel ret til at ændre nedenstående vilkår. Når du bruger webstedet eller en del deraf, viser du, at du er enig i disse vilkår og betingelser. Operatøren forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser og dermed ændre denne aftale mellem dig og operatøren med eller uden varsel. Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de er slået op på webstedet. Det er alene dit ansvar at gennemgå denne aftale sammen med de særlige regler for de spil, du vælger at deltage i, så du er opdateret om alle ændringer, hver gang du spiller. Du kan let se, om disse vilkår og betingelser er ændret, ved at se på versionsnummeret og datoen for de aktuelle vilkår og betingelser på denne side. 

BingoSjov.dk er ejet af Dansk Underholdning Limited, et selskab, der er stiftet på Malta, registreringsnummer MT-C54057 / CVR 12641265, med hjemsted på adressen Level 7, Tagliaferro Business Centre, High Street, Sliema SLM 1549, Malta, og ingår i William Hill-koncernen.

 

Lovgivning

BingoSjov.dk’s betingelser reguleres af den danske spillelovgivning, og spiller er uigenkaldeligt underlagt disse betingelser. BingoSjov.dk opererer i Danmark med licens udstedt af Spillemyndigheden i Danmark d. 22. december 2011 og fornyet igen d. 15. december 2016. Spillemyndigheden er ansvarlig for kontrol og udstedelse af licenser til spil i Danmark og er en selvstændig instans under SKAT. Spillemyndigheden varetager al kontrol relateret til spil i Danmark. BingoSjov.dk har licens til at udbyde spil i Danmark og er underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden i Danmark.

 

Definitioner

BingoSjov.dk: Dansk Underholdning Limiteds onlinespil på alle platforme. Dansk Underholdning Limited: Selskabet som ejer og driver BingoSjov.dk. Spiller: Person som registrerer sig og indbetaler på en spilkonto hos BingoSjov.dk. Spilkonto: Spillers personlige og individuelle brugerprofil og konto hos BingoSjov.dk. 

 

Identitet og adgangskode

Registrering som spiller hos BingoSjov.dk kan kun foretages af en person, som

1. er fyldt 18 år

2. ikke er erklæret personligt konkurs

3. ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål

4. har dansk (herunder grønlandsk) CPR-nummer 

5. alene handler på egne vegne


Spiller er forpligtet til straks at informere BingoSjov.dk, såfremt et eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt. 

BingoSjov.dk tillader ikke ansatte i Dansk Underholdning Limited at spille på BingoSjov.dk. Kontakt BingoSjov.dk Kundesupport for yderligere vejledning. 

Registrering som spiller hos BingoSjov.dk sker ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer. Ved hvert log ind på spilkontoen fra en PC skal der anvendes NemID. Ved log ind på spilkonto fra platforme, hvor det ikke tidligere har været teknisk muligt at anvende NemID, skal brugernavn og adgangskode anvendes (f.eks. på mobil og tablets). For at få en fuldt valideret spilkonto skal spiller logge ind med NemID fra en PC inden for 30 dage efter oprettelse af spilkontoen.

Det er spillers eget ansvar, at samtlige oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spiller har afgivet i forbindelse med registreringen på BingoSjov.dk, herunder ændring af spillers adresse m.v., er spiller forpligtet til at opdatere sine oplysninger via BingoSjov.dk eller ved at kontakte vores Kundesupport på bing[email protected]

BingoSjov.dk validerer CPR-numre i CPR-registret. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem spillers afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, kan spilkontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er afklaret. At en spilkonto er midlertidig, betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til spilkontoen på 10.000 kr., og at der ikke kan udbetales penge fra spilkontoen, før validering af spillers oplysninger er foretaget. Validering af spillers identitet skal jævnfør lovgivningen foretages indenfor 30 dage. Er validering ufuldstændig bliver kontoen lukket. Ved lukning af spilkonto, kan spiller udelukkende få den resterende del af overførte beløb tilbage, efter at kopi af ID samt betalingskort er fremsendt. Dette kræves for at forebygge svig af spillerens betalingskort. Spillerens eventuelle gevinster kan ikke udbetales, og tilfalder BingoSjov.dk. 

BingoSjov.dk forbeholder sig ret til at korrigere de af spiller angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spiller angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret. 

Spiller er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn og sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde således, at andre ikke får kendskab til eller kan anvende spillers brugernavn og personlige adgangskode. Spiller er forpligtet til straks at underrette BingoSjov.dk, hvis spiller opdager eller får mistanke om, at andre misbruger spillers spilkonto. 

BingoSjov.dk forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at suspendere/blokere en spillers spilkonto på BingoSjov.dk. Information herom fremsendes øjeblikkeligt til spilleren.

 

Immaterielle rettigheder

Spiller anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til materiale eller indhold, der leveres som en del af spilydelserne fra BingoSjov.dk, til enhver tid tilhører Dansk Underholdning Limited. Spiller må kun bruge dette materiale i det omfang, som vi udtrykkeligt har givet tilladelse til, eller i det omfang, lovgivningen tillader det. 

Spiller anerkender, at det materiale og indhold, der findes på BingoSjov.dk, kun er til spillers personlige, ikke-kommercielle brug, og at spiller kun må downloade sådant materiale og indhold til én harddisk til det angivne formål. Al anden brug af sådant materiale og indhold er strengt forbudt. Spiller indvilger i ikke at kopiere, reproducere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere, kommercielt udnytte, ændre eller fremstille programkoder, tekniske løsninger, logoer, afledte produkter af sådant materiale og indhold m.v. (og i ikke at hjælpe eller bistå tredjemand hermed). 

Brug af varemærket BingoSjov.dk og BingoSjov-logo tillades ikke til erhvervsmæssig brug uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Underholdning Limited. Tekst og pressefotos på domænet www.BingoSjov.dk kan frit benyttes med kildeangivelse.

 

Overholdelse af dansk spillovgivning

BingoSjov.dk må kun anvendes på lovlig vis til lovlige formål. Spiller indvilger i at overholde gældende lovgivning og regler vedrørende spil på eller via BingoSjov.dk.

 

Begrænsning af ansvar

Spiller er indforstået med, at BingoSjov.dk benyttes på eget ansvar. 

BingoSjov.dk kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab som følge af, eller på nogen måde i forbindelse med, spil på BingoSjov.dk, direkte eller indirekte, herunder - men ikke begrænset til -skade, driftstab, økonomiske tab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller eventuelle andre økonomiske tab eller driftstab (heller ikke selv om vi er blevet underrettet af spiller om muligheden for sådant tab eller skade). 

Intet i disse Regler & Vilkår udelukker eller begrænser BingoSjov.dk's ansvar i øvrigt i tilfælde af dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra BingoSjov.dk's side eller fra vores ansatte, agenter eller medarbejdere.

 

Skadesløsholdelse

Spiller indvilger i på anfordring at holde BingoSjov.dk, Dansk Underholdning Limited, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger, inklusive advokatsalærer, som måtte fremsættes eller opstå som følge af en hvilken som helst form for misligholdelse af disse betingelser fra spillers side eller andre erstatningskrav, som skyldes spillers brug af BingoSjov.dk, eller som skyldes, at en anden person har fået adgang til BingoSjov.dk ved at bruge spillers brugeridentifikation, idet betalingstjenestelovens regler om dækning af tab for andres uberettigede brug af spilkontoen, finder anvendelse. Som udgangspunkt dækker BingoSjov.dk således tab som følge af en sådan brug. Dette er dog begrænset i følgende tilfælde og på følgende måde: 

Hvis spilleren har handlet svigagtigt eller forsætligt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter betalingstjenestelovens § 59, hæfter spilleren for det fulde tab. 

Hvis spilleren har oplyst kodeordet til tredjemand, og hvis spilleren derved indså eller burde indse, at dette ville medføre risiko for uberettiget brug, hæfter spilleren ligeledes for det fulde tab. 

Hvis kodeordet er blevet brugt i forbindelse med den uberettiget brug, hæfter spilleren med op til kr. 1.100 af tabet. 

Hvis spilleren ikke har reageret rettidigt efter at have opdaget, at spillerens kodeord er kommet til tredjemands kendskab, hvis spilleren har overdraget vedkommendes kodeord til tredjemand, eller hvis spilleren på grov uansvarlig vis har været skyld i den uberettigede brug, hæfter spilleren med op til kr. 8.000 af tabet. 

Ved mistanke om andre personers adgang til spillers BingoSjov.dk-spilkonto er spiller forpligtet til at ændre adgangskode hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til BingoSjov.dk Kundesupport.

 

Maksimal udbetaling per dag

BingoSjov.dk udfører yderligere kontrol vedrørende udbetalinger over 10.000,00 kr. og dette kan medføre at udbetalinger over denne grænse kan have en længere behandlingstid. BingoSjov.dk forbeholder sig retten til også at udføre yderligere kontrolprocedurer i tilfælde af mindre udbetalinger efter eget skøn. Alle gevinster vil være til rådighed på spillerens BingoSjov.dk spilkonto.

 

Opbevaring og behandling af personlige oplysninger

Dansk Underholdning Limited behandler dine personlige data. Din sikkerhed i forhold til dine personoplysninger er meget vigtigt for os, ligesom det at være tydelige i informationen omkring, hvordan vi indsamler, behandler og deler informationer om dig. Dette kan du læse meget mere om i vores Privatlivsspolitik

 

Særlige vilkår for spilkonto

Når spiller har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, giver BingoSjov.dk adgang til en spilkonto for spiller. 

Spilkontoen er personlig. Spiller deltager i spillene som privatperson og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssigt formål. Du spiller udelukkende på egne vegne og ikke på vegne af andre. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår. 

 

Uafsluttede spil

Hvis dit spil bliver afbrudt midt i spillet og du spiller for rigtige penge, så vil al spilinformation og alle placerede indsatser blive gemt, indtil du åbner spillet igen. Du kan derfor fortsætte spillet derfra, hvor du blev afbrudt. Hvis der er opstået en fejl i spillet, annulleres og tilbageføres alle indsatser og spil.

 

Ind- og udbetaling

Spiller skal overføre penge fra kreditkort eller anden elektronisk pengeoverførsel til sin spilkonto, før det er muligt at købe spil via BingoSjov.dk. Penge, der er overført fra spillers bankkonto til spilkontoen kan føres tilbage til spillers bankkonto ved lukning af spilkontoen eller ved henvendelse til BingoSjov.dk Kundesupport efter gældende regler fra Spillemyndigheden. 

På BingoSjov.dk fremgår det, hvorledes der overføres penge til spilkontoen, og hvordan man spiller på BingoSjov.dk. 

BingoSjov.dk yder ingen kredit for brug af tjenesten på BingoSjov.dk og accepterer ikke kontante betalinger. Det er ikke muligt at foretage køb af andre varer end internetspil ved brug af indestående på spilkontoen. Spiller er ansvarlig for at kontrollere, at debiteringer og krediteringer på spilkontoen er foretaget korrekt. 

Udbetalinger og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 1 år, efter at seneste posteringer har fundet sted. Spiller skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til BingoSjov.dk pr. e-mail. Undlader spiller dette, tabes retten til at gøre eventuelle krav gældende over for BingoSjov.dk. 

Overførsel mellem spillers bankkonto og spilkontoen, eksempelvis ved brug af betalingskort eller via bankoverførsel kan af BingoSjov.dk pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af BingoSjov.dk. 

Gevinsten vil være til rådighed på spillers spilkonto hurtigst muligt efter spillets afslutning, se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers spilkonto eller bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler m.v. fra spillers side, er BingoSjov.dk berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører BingoSjov.dk omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder BingoSjov.dk sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillers spilkonto. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillers spilkonto, er BingoSjov.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillers overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen. Minimum ind- og udbetalingsbeløb er 150 kr.

 

Suspendering af spilkonto

BingoSjov.dk kan til enhver tid og uden varsel suspendere spillers spilkonto. Igangværende spil afbrydes dog ikke. En sådan suspendering kan eksempelvis ske, såfremt spiller har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin spilkonto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for BingoSjov.dk.

BingoSjov.dk kan endvidere suspendere spillers spilkonto, såfremt spillers spillemønster - efter BingoSjov.dk vurdering - har karakter af spilafhængighed. Spiller orienteres på mail med det samme efter en suspendering. BingoSjov.dk kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en suspendering af spillers spilkonto, såfremt BingoSjov.dk finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. 

Suspenderingen af spillers spilkonto vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til suspenderingen, ikke længere er til stede. BingoSjov.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af suspenderingen.I tilfælde af at en suspenderet spilkonto lukkes endeligt, afhænger en eventuel tilbagebetaling af midler fra spilkontoen af den enkelte sag. Hvis der er tale om mulig svig vil saldoen fastfryses på spilkontoen mens dette undersøges. I tilfælde af svig tilbagebetales saldoen ikke. I tilfælde hvor der ikke er svig tilbagebetales saldoen jævnfør sektionen om "Ophør af spilkonto" som kan findes nedenfor.

 

Spilafhængighed

ROFUS er statens Register Over Frivilligt Udelukkede spillere. https://rofusweb.spillemyndigheden.dk Du har altid mulighed for at udelukke dig selv fra at spille i en periode ved at gå til Min Konto. En sådan udelukkelse kan være enten permanent eller midlertidig. I udelukkelsesperioden kan du ikke åbne eller benytte din spillekonto. Permanent udelukkelse Ved en permanent udelukkelse lukkes din spillekonto, og din tilmelding ophører. Du kan ikke tilmelde dig som kunde hos operatøren igen før 1 (et) år efter lukning af spillekontoen. 

Midlertidig udelukkelse Ved en midlertidig udelukkelse kan du vælge at udelukke dig selv og spærre din spillekonto i en af følgende perioder: 24 timer eller en periode, som ligger ud over en kalendermåned. Under "Min Konto" findes en "Sæt indbetalingsgrænser” side. Her kan spiller angiver maximumsbeløb, der kan indsættes på Spilkonto for en given periode. Du bør gå sætte grænseværdier her hvis du vil kontrollere dit spilforbrug. Mulige spørgsmål spiller kan stille sig selv ved mistanke om spilafhængighed er tilgængelige på BingoSjov.dk under punktet Ansvarligt spil

 

Standardvilkår for kampagner

Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelige på BingoSjov.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus. I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder. 

Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er muligt. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spiller ikke tidligere have åbnet og foretaget et indskud på en spilkonto hos BingoSjov.dk. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne. Identiteten af enhver spiller, som deltager i en kampagne, bestemmes ud fra alle eller ethvert af følgende kriterier: navn, adresse, CPR-nr., e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto. BingoSjov.dk forbeholder sig ret til at anmode om yderligere oplysninger som en forudsætning for deltagelse i kampagner. Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang. Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter BingoSjov.dks rimelige vurdering kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder BingoSjov.dk sig ret til at diskvalificere spiller samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillers spilkonto eller bonus-konto.

Medmindre de relevante særlige kampagnevilkår angiver, at der er mulighed for deltagelse i en kampagne uden at foretage en indsats i et spil, sker deltagelse i alle kampagner på betingelse af, at spiller har foretaget det angivne minimumsindskud. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre BingoSjov.dk vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. BingoSjov.dk forbeholder sig ret til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør BingoSjov.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis BingoSjov.dk ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 30 dage, efter at præmien er vundet, forbeholder BingoSjov.dk sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen. BingoSjov.dk har intet ansvar i forhold til eventuel betaling af skat i forhold til en vunden præmie. 

BingoSjov.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for BingoSjov.dk’s kontrol. BingoSjov.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund.

 

Bonus vilkår

Alle bonus udstedt af BingoSjov.dk skal omsættes minimum 10 gange på vores forskellige spilleautomater. Har du f.eks. 20 kr. bonus skal du satse for 200 kr. før eventuelle gevinster vundet med bonus kan udbetales. 

Har du en aktiv indbetalingsbonus på din spilkonto, kan du ikke foretage en udbetaling af det indbetalte beløb, der har aktiveret indbetalingsbonussen, før din bonus er gennemspillet, opbrugt eller annulleret. Gevinster fra bonus kan maksimalt omsættes til i alt 10.000 kr. når gennemspilskravet er mødt. 

Du har som spiller en frist på 60 dage, fra den dag du modtager en bonus til at opfylde de nødvendige gennemspilskrav. Alle bonusser mistes, hvis de ikke anvendes inden 60 dage efter, at de er udstedt.

Du spiller først for dine kontanter og derefter din bonus. Dine kontanter bidrager også til gennemspilskravet. Skulle du imødekomme gennemspilskravet mens du stadig spiller for kontanter bliver din indestående bonus automatisk til kontanter og flyttes fra din bonus balance til din kontante balance.

Ønsker du ikke din bonus kan du under Min Konto/Bonus annullere din bonus ved at klikke på "Annullér min bonus". 

Bonus kan ikke gennemspilles på kortspil og bordspil, herunder ALLE live casino spil, samt på spil med køb af bonus feature. Følgende spil og spilvarianter vil derfor IKKE kunne benyttes til gennemspilning af bonus: Roulette, Blackjack, Baccarat, Video Poker (herunder Jacks or better, Jackpot Poker og Joker Poker), Casino Hold'EM, Texas Hold'EM, Casino Stud Poker, Caribbean Stud Poker, Three Card Poker, Four Card Poker samt spillene Tower Quest, Money Wheel og Super Wheel. Følgende spil med køb af bonus feature, buy pass etc. kan heller ikke benyttes til gennemspilning af bonus: Raging Rhino BuyPass, Rise of the Mountain King Buy Pass, Montezuma Megaways with Buy Pass, Rainbow Riches Megaways with Buy Pass, White Rabbit, Dead or Alive 2 Buy Pass, Extra Chilli

BingoSjov.dk kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde omsætningskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

Hvis en spiller ifølge BingoSjov.dk har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil BingoSjov.dk trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillers Spilkonto/ bonuskonto. Såfremt der ikke er dækning for beløbet på spillers spilkonto, er BingoSjov.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillers overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen. Endvidere forbeholder BingoSjov.dk sig ret til at udelukke spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden eller helt lukke spillerens spilkonto.

Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

• Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres spilkonti, f.eks.

• Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere

• Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud.Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet.

Alle bonustilbud kan ændres, trækkes tilbage eller afsluttes når som helst BingoSjov.dk finder det passende.

 

Point

Når du spiller for kontanter på BingoSjov.dk optjener du helt automatisk point som kan indløses til kontanter. Hvert spin bidrager til dine point. 100 point er lig med 1 kr. Du kan min. indløse 100 point. 

 

Indbetalingsgrænser og forventet forbrug

Du kan under ”Min Konto” sætte daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser. Du skal som minimum sætte 1 indbetalingsgrænse inden spil for penge kan benyttes. Alle indbetalingsgrænser kan – inden for den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spiller. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme. 

Når du opretter en konto på BingoSjov.dk, skal du i henhold til spillelovgivningen angive dit forventede spilleomfang

 

Spil fra udlandet

Spil via BingoSjov.dk under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og BingoSjov.dk har intet ansvar i denne henseende.

 

Ophør af spilkonto

Spiller kan via Kundesupport til enhver tid opsige nærværende vilkår for spil, hvilket resulterer i, at spilkontoen lukkes. BingoSjov.dk kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for spil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene BingoSjov.dk, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særligt gældende vilkår. Ved ophør lukkes spillers spilkonto og spillers indestående på spilkontoen overføres til spillers bankkonto senest 5 hverdage efter lukning af kontoen, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede. Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før kontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt at spilleren.

 

Fortrydelsesret

Der gælder for køb af spil foretaget via www.BingoSjov.dk ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.

 

Klager

Kundehenvendelser og klager vedrørende BingoSjov.dk skal rettes til BingoSjov.dk Kundesupport på [email protected]. Personlig henvendelse er ikke muligt.

 

Andre vilkår

BingoSjov.dk er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra BingoSjov.dk’s systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres. 

Disse betingelser reguleres af den Danske Spillelovgivning, og du er i disse forhold uigenkaldeligt underlagt betingelserne.

BingoSjov.dk er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra BingoSjov.dk’s systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

Disse betingelser reguleres af den Danske Spillelovgivning, og du er i disse forhold uigenkaldeligt underlagt betingelserne.HJÆLP
Indbetal